Kur’an varken başka bir kaynağa gerek yok düşüncesi ile her şeyi Kur’an’da aramak ve Kur’an dışındaki kaynakları devre dışı bırakmak İslam’ı gerçek manada anlamamak demektir.

Kur’an-ı Rabbimizden aldığı şekli ile tebliğ eden ve hayatında Kur’an hükümlerini uygulayan Peygamber Efendimizin açıklamalarını ve yaşantısını görmezden gelmek bir Müslüman için İslama yapılan en büyük bühtandır. Kur’an-ı Kerimin anlaşılması ve yaşanmasında Peygamber Efendimizi dışlayanlar her ne hikmetse Kur’an bize yeter diyerek ortaya çıkan şahısların sözlerini ve yorumlarını kendileri için yeterli görmektedirler. Arapçanın dil ve gramer bilgilerine vakıf olmadan okudukları meallerle Kur’an’dan hükümler çıkarma cüretini göstermektedirler. Bu anlayış ile islamı yaşama değil ancak olsa olsa İslam’ın günlük hayatımızda dejenere edilmesi olur.

“Sünnet’i terk edip sadece Kur’an’la amel fikrinde olanların öncelikle kendi anlayışlarına göre kolay bir din yaşamak istemekte olduklarında şüphe yoktur.

Kur’an-ı Kerim’i bizlere tebliğ eden İslam Peygamberi’nin sünnetlerini reddeden bir kimsenin kendisini Ehl-i Kur’an diye isimlendirmeye hiçbir hakkı olamaz. Hem En’am hem de Rum surelerinde şöyle buyrulmuştur: “Dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur…” (En’am 159, Rum 32)

Dinin bir kısmına inanıp bir kısmını inkar ederek bölüp parçalayan kimse, aynı zamanda, Allah’ın insanlara emrettiği, Hz. Muhammed’in hem ümmetine, hem de bütün insanlığa miras bıraktığı dinden ayrılmış olur. Binaenaleyh, Hz. Peygamber’in sünnetlerini inkar eden kimse asla Ehl-i Kur’an adını alamaz.” (1)

İmam Şafiî’nin Kur’an bize yeter diyenlere karşı sünneti müdâfaası

“Şafii’nin çağında Sünnete hücum etmeye çalışanları Şafii “Cimau’l-İlm” adlı kitabında bunları üç sınıfa ayırır:

1- Sünneti toptan inkar eden ve yalnız Kur’an’ın hüccet olduğunu ileri sürenler,

2- Ancak, aynı mânâda Kur’an âyeti bulunan Sünneti kabul edenler,

3- Mütevâtir olan Sünneti kabul eden ve mütevâtir olmayan Sünneti tanımayan kimseler. Mütevâtir diye, umûmun rivayet etti­ği hadîs veya habere denir. Mütevâtir olmayan diye de, özel şahıs­ların rivayet ettiği hadîs veya habere denir.

Birinci ve ikinci sınıfa dâhil olanlar Sünneti tamamen yıkmakta ve onu kendi başına bir delil olarak tanımamaktadırlar. Şafii, birinci sınıfa dâhil olanların sözüne göre hareket etmenin çok tehlikeli bir şey olduğunu, çünkü bu durumda, bizim namazı, zekâtı, haccı,
Kur’an’da kısaca zikredilen ve sünnet tarafından açıklanan diğer farzları anlayamayacağımızı, bunların ancak basit olarak lügat manasına göre değerlendirebileceğimizi söyler. Buna göre namaz veya zekat adı verilebilecek pek az bir şey farz kılınmış olur. Meselâ, birisi günde iki rek’at namaz kılıp, Allah’ın Kitabında olmayan bir şey bana farz kılınmamıştır, dese ne lâzım gelir? Böyle bir anlayış, namazları, zekatları ve haccı ortadan kaldırmak demektir.

Şafii, birinci sınıfa dâhil olanlar için söylenilenlerin, ikinci sınıfa dâhil olanlar için de söylenebileceğini beyan etmiştir.

Üçüncü sınıfa gelince, bunlar: Ahad haber (hadis)le istidlali inkâr etmektedirler. Şafiî bunların görüşünü de köklü ve sağlam delillere dayanarak reddetmiştir. O, Peygamber (SAV)’in İslam’a davet için tebliğleri tevatür derecesine ulaşmayacak miktarda elçiler gönderdiğini beyan etmiştir. Eğer tevatür zaruri olsaydı Peygamber (SAV) bunlarla iktifa etmezdi. Çünkü İslam’a davet için kendilerine elçi gönderilenler bu elçileri tevatür ifade etmediği iddiasıyla reddedebilirlerdi. Şafii, ayrıca mal, can ve kanla ilgili davalarda iki kişinin şahitliği tevatür derecesine ulaşmayan bir haber olduğu halde şeriat bu habere göre karar vermektedir. Üçüncü olarak, Şafii, Peygamber (SAV)’in kendisinden hadis işitenlere bir kişi bile olsa duyduğu şeyi nakletmeleri için izin verişini delil olarak beyan etmiştir.

Her üç sınıfa dahil olan kimseler; hadisi yıkmak ve onu kabul etmemek cihetine gitmişlerdir. Aslında bunlar, İslam’ı yıkmak, Kur’an’ı bozmak veya Kur’an manaları ile oynamak isteyen, fakat buna imkan bulamayınca, hiç olmazsa, Kur’an’ın bir açıklaması olan Sünneti ondan ayırmak ümidine kapılan kimselerdir. Onlar, Kur’an’ı açıklayan Sünneti Kur’an’dan ayırmakla Kur’an’ın manalarını tahrif ve hükümleriyle oynamak imkanına kavuşmak ve bu suretle de kolayca İslam’ı temelden yıkmak istemişlerdir.” (2)

İslamı tam manası ile anlamak ve yaşamak temennisi ile…

  • Doç.Dr. Saffet Sancaklı, Sünneti Doğru Anlamak s.120
  • Dr.M.Ebu Zehra, çev. Doç.Dr. Abdulkadir Şener, Mezhepler Tarihi, s.339

YORUM YAZ